Home PageDisclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Difrnceshop.nl

Chartbox (Kamer van Koophandel: 030143341), hierna te noemen Chartbox, verleent u hierbij toegang tot Difrnceshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Chartbox behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Chartbox spant zich in om de inhoud van Difrnceshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Difrnceshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Chartbox.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Difrnceshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Chartbox. Voor op Difrnceshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Chartbox nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Chartbox.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Chartbox, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd